Kuidas võrrelda puittaimede inventeerimise hinnapakkumisi?

Lähteülesanne ja alusmaterjalid on erinevatele koostööpartneritele hinnapäringuks laiali saadetud ning nüüd tuleb saadud hinnapakkumisi omavahel võrdlema asuda. Tundub loogiline võrrelda pakkumisi hinnapõhiselt, kuna kõigile sai saadetud sama alusinfo, kuid siiski ei ole korrektne teha lõplik otsus üksnes hinnapõhiselt.

Siin on nimekiri asjaoludest, mida hinnapakkumiste võrdluses arvestada.

Hinnapakkumise sisu

Oluline on analüüsida, kas see, mida lähteülesandega küsiti, kajastub ka hinnapakkumises.

Töömaa piirid

Inventeerimine tuleb teha projekteerimistööde alas ja vajalikus ulatuses kontaktalas. Vahel on kontaktala suurus toodud projekteerimistingimustes, vahel ei ole taolist täpsustust. Kui inventeerimise ulatus ja kontaktala suurus ei ole kusagil välja toodud, siis tuleb selle töömaa ala suurus kohaliku omavalitsusega kokku leppida. Enamasti on piisav kinnistu ala ja 5-10 m laiune kontaktala selle ümber, kuid see tuleb hinnapäringusse kirja panna ja seda ka kontrollida, kas pakkuja arvestab sellise töömaa ulatusega.

Inventeerimise detailsus

Erinevad metoodikad võimaldavad inventeerida üksikpuude, gruppide ja puistute kaupa, kuid raieluba tuleb aga taodelda igale puule eraldi. Sellest tulenevalt on enamasti tarvilik puud inventeerida üksikpuudena igaüks eraldi ning mitte gruppidena ja puistutena. Üksikpuudena inventeerimise nõue tuleb hinnapäringusse kirja panna ja seda ka kontrollida, kas pakkuja arvestab sellise töömahuga. Grupiti/puistutena inventeerimine tekitab projekteerimisel probleeme siis, kui grupist tuleb likvideerida osa objekte ja mitte terve grupp, kuna siis pole infot, mis objektid grupi moodustavad. Sellisel juhul tuleb teha inventuuri täiendused – töö lisaks tellida või ise kohal käia üle mõõdistamas aga see on täiendav aja- ja ressursikulu projekteerimisel.

Rohttaimede inventeerimise vajalikkus

Rohttaimestikku pole vaja inventeerida muruplatsidel, õuealadel ja viljapuuaedades. Rohttaimede inventeerimine laieneb seniarendamata aladele, kuhu projekteeritakse uus hoonestus koos rajatistega. Kui pole kindel, kas on tarvis või mitte, siis uurida enne kohalikust omavalitsusest selle vajalikkus ja see info hõlmata juba hinnapäringusse. Kindlasti tuleb kontrollida, kas pakkuja arvestab rohttaimede inventeerimise kohustusega.

Lisakulud ja lisatööd

Oluline on märgata, millised tööd on märgitud lisatööna. Näiteks on tavapärane, et lisatööna käsitletakse geodeetiliselt alusplaanilt puuduolevate objektide inventeerimisele ja nende objektide inventeerimist käsitletakse lisatööna, mille tasu lepitakse täiendavalt kokku. Sellised juhud tekivad, kui geodeetilisel alusplaanil on osa puid peale märkimata või on kasutatud metsa, võsa, põõsastiku, heki, puuderea vm ebatäpset tingmärki, mis ei võimalda puittaimede eristamist üksikobjektidena, kuid mille üksikobjektina inventeerimine on tarvilik.

Töö valmimise aeg

Vahel tuleb teha valik teenusepakkuja suhtes ka töö valmimise tähtajast lähtuvalt, seetõttu on hea, kui pakkumise koosseisus on toodud, kui kiiresti saab töö ette võtta ja mis on töö valmimise tähtaeg.

Suhtlus ja koostöövalmidus

Parim lahendus sünnib koostööst. Kui lähteülesanne ei ole kõige täpsem, näiteks ei ole määratletud inventeerimise töömaa ulatus; või ei ole täpsustaud, millised alad tuleb inventeerida üksikpuudena ja/või rühmadena/puistutena; ei ole aru saada, kas tarvilik on teha ka rohttaimede inventuur, siis tuleb seda infot juurde küsida. Kui teenuse pakkuja on seda küsinud ja täpsustanud, siis see näitab, et pakkuja on teenuse sisu läbi mõelnud ja pakub just seda, mida tegelikult projekteerimise alusuuringuna tarvis on. Tihe ja tõhus suhtlus on projekti õnnestumise eelduseks.

Kogemus ja kvalifikatsioon

Oluline on veenduda, kas teenusepakkujal on olemas vajalikud pädevused töö tegemiseks. Enamasti piisab puittaimede hindaja kutsest, vahel on tarvilik ka loodusteaduste või maastikuarhitektuuri kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus. Pädevuste olemasolu saab teenusepakkujalt küsida ja kutse olemasolu saan kontrollida kutsekojast. Hea ülevaate varasemast töökogemusest annab ka portfoolio.

Maine

Portfoolio annab ettevõtte kogemustest üldiselt hea ülevaate. Vahel on juba isiklik kokkupuude selle ettevõttega ja varasem kogemus koostööst olemas, kuid uue teenusepakkuja puhul seda veel ei ole. Heaks lisainfoks on varasemate klientide tagasiside, millest selgub ettevõtte maine. Samuti saab küsida kaaskolleegide käest, kellega on neil hea koostöökogemus ja keda nad soovitavad.

Tutvu meie portfoolioga!

Kui sulle postitus meeldis, võid julgelt jagada!

Kui sulle postitus meeldis, võid julgelt jagada!